Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla pacjentów

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oculistic Centrum Okulistyczne Rafal Paczała w Zielnej Górze z siedzibą w Zielonej Górze Chopina 26c.1, e-mail: oculistic@klinikapaczala.pl, tel. 690044446.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze: tel. 690 044 446.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. i) RODO w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki tj. diagnostyki i leczenia chorób oczu, oraz wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu okulistyki tj. diagnostyki i leczenia chorób oczu, oraz wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie będzie skutkowało niezakwalifikowaniem do wizyty lekarskiej lub wykonania zabiegu.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz upoważnieni pracownicy Oculistic Centrum Okulistyczne w Zielonej Górze.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych osobowych
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. W przypadku, gdy administrator zaplanuje przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem każda osoba zostanie poinformowana.
 12. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 60 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.
 13. Na terenie placówki znajduje się monitoring wizyjny. Celem jest zabezpieczenie mienia placówki oraz bezpieczeństwa pracownikom i pacjentom. Nagrania są przechowywane przez okres 14 dni. Po tym okresie dane są usuwane.
 14. Wszystkie połączenia telefoniczne są nagrywane. Okres przechowywania nagrań wynosi 90 dni. Po tym okresie dane są usuwane. Jeśli nie wyrażają państwo zgody na nagrywanie prosimy zakończyć połączenie oraz skontaktowanie się z palcówką osobiście.