Regulamin Organizacyjny Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL) – Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała, uchwalonym przez Właściciela podmiotu leczniczego na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

§2

Niniejszy Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze, a w szczególności:

 1. cele i zadania podmiotu;
 2. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
 6. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 7. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne
 9. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

§3

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała z siedzibą w Zielonej Górze ul.Chopina 26c
 2. Kierownik – Właściciel Oculististic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała
 3. Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
 4. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.);
 5. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w zakresie okulistyki świadczone w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
 6. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.);
 7. Personel – osoby, która świadczą pracę w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała na podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenia.

§4

 1. Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała z siedzibą w Zielonej Górze ul.Chopina 26c, jest wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 7272644519, nr REGON 080234939 jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą.
 2. Podmiot Leczniczy Oculistic centrum Okulistyczne Rafał Paczała wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod nr Księgi 000000221534 , oznaczenie Organu – Wojewoda Lubuski W08, o identyfikatorze terytorialnym
 3. W celu wykonywania działalności leczniczej Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała prowadzi następujący zakład leczniczy:

Lp. 1.  OCULISTIC Rafał Paczała  o nr regon 08023493900045  rodzaj 1(Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne), oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych.

 

2. CELE I ZADANIA

 

§5

Celem działania OCULISTIC Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze  jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą  jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu okulistyki.

 

§6

Do zadań Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą, należy w szczególności:

 1. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 2. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
 3. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 4. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
 5. dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
 6. świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;

 

3. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§7

Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

§8.

Zakres świadczeń udzielanych przez Klinikę obejmuje:

 1. świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 2. medyczne świadczenia komercyjne z zakresu okulistyki.

 

4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§9

 1. W ramach struktury organizacyjnej Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała z siedzibą w Zielonej Górze wyodrębnia się :
  • 001 Poradnia okulistyczna (1600);
  • 002 Gabinet Diagnostyczno- Zabiegowy (9450).
 2. Działalnością Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała kieruje Właściciel będący Kierownikiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w rozumieniu przepisów Ustawy.

§10

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa są w Zielonej Górze ul.Chopina 26c- na parterze budynku.

§11

Wszystkie pomieszczenia podmiotu odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

5. SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANI POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

 

§12

 1. Kierownik prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 2. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§13

 1. Celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie leczniczym Kierownik powołuje:
  1. Specjalistę ds kadr i bhp,
  2. Menagera,
  3. Pielęgniarkę.
 2. Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie Kierownikowi Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała .
 3. Personel podlega nadzorowi właściciela podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie ich właściwości funkcjonalnej.
 4. W przypadku nieobsadzenia stanowisk, o których mowa w § 13 ust. 1, Kierownik realizuje przewidziane dla poszczególnych osób zadania samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.

§14

 1. Celem nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej pod względem medycznym Kierownik Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała może tworzyć samodzielne stanowiska Kierowników medycznych dla poszczególnych dziedzin ochrony zdrowia.
 2. Na stanowisko Kierownika medycznego może zostać powołana osoba z wykształceniem wyższym medycznym.
 3. Kierownicy medyczni, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Kierownikowi podmiotu.

§15

Do zadań kierownika należy w szczególności:

 1. organizacja bieżącej pracy w punktu rejestracji,
 2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,
 3. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 4. dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się punktach rejestracji i będącego własnością podmiotu;
 5. dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Właściciela podmiotu leczniczego.

§16

Do podstawowych zadań Kierownika podmiotu leczniczego sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad jakością procesu udzielania i dokumentowania świadczeń zdrowotnych oraz jego zgodności z zasadami sztuki medycznej.

§17

Do zadań poradni należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej danej specjalności, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

§18

Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.

Za prawidłowe współdziałanie odpowiada Właściciel podmiotu leczniczego.

§19

Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała są prowadzone na zasadach obowiązujących osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

 

6. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA W PUNKCIE REJESTRACJI ORAZ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§20

 1. Wszystkie świadczenia realizowane w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała, winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 2. Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.

 

§21

 1. Osoby wykonujące zawód medyczny w podmiocie udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.
 2. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika bądź telefonicznie.
 3. Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje na piśmie.
 4. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.

 

§23

 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia,

 

§24

 1. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.
 2. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym placówkę w każdy dostępny sposób.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.

 

§25

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez placówkę.
 2. W trakcie realizacji świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.
 3. Pacjent ma oprawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 4. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.

§26

 1. Lekarz poradni specjalistycznej w trakcie porady lekarskiej w szczególności:
  • przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
  • określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
  • ustala plan leczenia,
  • w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zaświadczenia o stanie zdrowia,
  • wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

7. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

§27

Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.

§28

 1. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi,
 2. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Klinice . Aktualny cennik dostępny jest w gabinecie oraz na stronie www.oculistic.pl w zakładce „Cennik”. Cennik jest integralna częścią regulaminu stanowiący załącznik nr 1
 3. Pacjent reguluje należność za usługę w gabinecie lekarskim przed jej rozpoczęciem.
 4. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą za pokwitowaniem oraz przelewem bankowym.
 5. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez lekarza lub pielęgniarkę do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
 6. Na życzenie pacjenta, zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT w której na wniosek pacjenta wyszczególnia się zrealizowane procedury medyczne.

 

§29

 1. Pacjent ustala z rejestratorką medyczną termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika rejestracji.
 2. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie pacjent zobowiązany jest do poinformowania Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez placówkę. W przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu.
 3. W przypadku braku możliwości odbycia przez pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

 

8. ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:

a) pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;

b)podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

g) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

i) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;

j) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

k) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.

4. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.

§31

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • a) w oryginale do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
  • b) poprzez sporządzenie jej kopii,
  • c) poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.
 2. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 3. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
  • przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
  • dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
  • przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
 4. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.

§32

 1. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek.
 2. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć właściciel Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała oraz pielęgniarka.
 3. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
 4. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 5. Klinika udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.

§33

 1. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

§34

 1. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamość osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
 2. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować nr nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

§35

 1. Oculistic oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:
  1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
  2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
  3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
  4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

§36

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

9. PRZEPISY PORZĄDKOWE

§37

 1. Każdy Pacjent korzystający z usług Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie www.klinikapaczala.pl.
 3. Każdy pacjent korzystający z usług placówki zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Oculistic Centrum Okulistyczne, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników podmiotu.

 

§38

 1. Na terenie podmiotu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (zarówno tradycyjnych papierosów jak i elektronicznych)  i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

§39

 1. Pacjenci przebywający na terenie Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Oculistic Centrum Okulistyczne oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 2. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

§40

 1. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Oculistic Centrum Okulistyczne.
 2. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu placówki.

§41

 1. Pacjenci nie mogą:
  • samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
  • samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
  • wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu Oculistic Centrum Okulistyczne,
  • zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.

 

§42

 1. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w holu na wieszakach.
 2. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych lub innych wartościowych rzeczy.

§43

 1. Klinika nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w holu. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

§44

 1. Personel medyczny Oculistic Centrum Okulistyczne  zobowiązany jest do:
  • noszenia odzieży ochronnej,
  • przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,
  • kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.

10. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oculistic@klinikapaczala.pl
 3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.                                                                                                         

Oculistic Centrum Okulistyczne
Właściciel 

 

Załącznik: Cennik wykonywanych usług medycznych

CENNIK USŁUG

Badania i konsultacje – wizyta podstawowa (dorosły-dziecko):
1 Badanie ostrości wzroku, badanie odcinka przedniego, pomiar ciśnienia śródgałkowego (tonometr), autorefraktometr, dobór szkieł okularowych, usunięcie ciała obcego rogówki i spojówki, badanie dna oka, zdjęcie dna oka, OCT lub angioOCT 350,00 zł – 500 zł
2 Pachymetria (pomiar ciśnienia) 50,00 zł
3 USG 100,00 zł
Zabiegi aparatu ochronnego oka (koszt zabiegu w znieczuleniu miejscowym)
4 Plastyka powiek górnych jednostronna 2 500,00 zł
5 Plastyka powiek górnych obustronna od 4500,00 zł
6 Plastyka powiek dolnych jednostronna 3 000,00 zł
7 Plastyka powiek dolnych obustronna od 5 500,00 zł

Pozostałe zabiegi aparatu ochronnego oka (koszt zabiegu 1 oka w znieczuleniu miejscowym):
8 Ostrzyknięcie gradówki 400,00 zł
9 Usunięcie gradówki 700,00 zł
10 Usunięcie gradówki (każda kolejna przy jednym zabiegu) 100,00 zł
11 Usunięcie kępek żółtych (cena ustalana indywidualnie po konsultacji – w zależności od ilości i rozmieszczenia) od 300,00 zł – 1000,00 zł
12 Odwinięcie / Podwinięcie powieki od 1000,00 zł
13 Wycięcie zmian od 500,00 zł
14 Usunięcie zmiany pełnej grubości (w tym badanie histopatologiczne) 900,00 zł
15 Klinowa resekcja powieki od 1 000,00 zł
16 Zszycie kąta szpary powiekowej 800,00 zł

Laseroterapia (cena za 1 oko bez konsultacji):
17 Laseroterapia siatkówki (baraż laserowy) od 500,00 zł
18 Fotokoagulacja ogniskowa (Valan Multispot) 500,00 zł
19 Zabieg laserem 2RT (za jedno oko) 2 500,00 zł
20 Zabieg laserowy 2RT (dwoje oczu) 4 500,00 zł
21 Zabieg laserem SLT 500,00 zł
22 Zabieg laserem YAG CT 500,00 zł
23 Zabieg laserem YAG IT 500,00 zł
24 Zabieg laserem – Vitra (jaskra) za jedno oko 700,00 zł
25 Laser żółty mikropulsowy (1 oko) 500,00 zł
26 Witreoliza laserowa 900,00 zł
27 Meibografia – badanie gruczołów Meiboma 350,00 zł
28 Zabieg IPL – udrożnienie gruczołów Meiboma (obie powieki) 3 serie 1 200,00 zł
29 Laserowe usuwanie rzęs 1 oko 500,00 zł

Inne zabiegi (koszt zabiegu 1 oka w znieczuleniu miejscowym):
30 Iniekcja anty VEGF – Lucentis 1 800,00 zł
31 Iniekcja anty VEGF – Eylea 1 300,00 zł
32 Iniekcja anty VEGF – Beovu 2 500,00 zł
33 Lipi Flow 2 500,00 zł
34 Badanie ERG 500,00 zł

Pozostałe zabiegi:
35 Podanie antybiotyku, sterydu podspojówkowo 50,00 zł
36 Podanie sterydu okołogałkowo, podplamkowo 50,00 zł
37 Płukanie dróg łzowych u dorosłych 150,00 zł
38 Test Schirmera 50,00 zł
39 Założenie zatyczek do kanalików łzowych od 300,00 zł
40 Gonioskopia 50,00 zł
41 Angiografia Fluorosceinowa -AF 500,00 zł
42 Operacja zaćmy 3 500,00 zł
43 Badanie pola widzenia 100,00 zł
44 Spa dla oka
45 Masaż oczu z wykorzystaniem olejów naturalnych 300,00 zł
46 Oculus PRP system 800,00 zł
47 Laserowa korekcja wzroku
Kwalifikacja lekarska 350,00 zł
Kwalifikacja wstępna ze specjalistą laserowej korekcji wzroku (wizyta optometryczna) 150,00 zł
Trans PRK 5 800,00 zł
Trans PRK Premium 6 300,00 zł
EBK 5 800,00 zł
EBK Premium 6 300,00 zł
Femto Lasik 7 800,00 zł
Femto 2-Lasik 8 600,00 zł

lek. Małgorzata Tyślerowicz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista neurologii z bogatym doświadczeniem w zakresie leczenia schorzeń neurologicznych toksyną botulinową takich jak: dystonie ogniskowe, połowiczy kurcz twarzy , spastyczność kończyny górnej i dolnej o różnej etiologii, neuralgia nerwu V-tego.

Zajmuje się również diagnostyką chorób nerwowo-mięśniowych, wykonuje badania EMG (posiada licencję w tym zakresie). Jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących leczenia dystonii toksyną botulinową, prowadzi szkolenia z tego zakresu w Polsce i za granicą.

dr n. med. Wojciech Adamski

Chirurg okulista, specjalista w zakresie chirurgii powiek i oczodołu oraz onkologii okulistycznej.
Specjalista diagnostyki i leczenia chorób siatkówki i plamki żółtej.
Okulista z zacięciem i doświadczeniem w zakresie badań obrazowych narządu wzroku.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Christiana Albrechta w Kilonii.

Wieloletni asystent w Katedrze Okulistyki i Klinice Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Współtwórca Poradni Onkologii Okulistycznej Szpitala Klinicznego Przemienia Pańskiego UMP, współpracownik Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Kierownik Oddziału Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał na licznych kursach i stażach, m.in. w Lugano, Rotterdamie i Berlinie.

Wykładowca licznych kursów m.in. ultrasonografii i optycznej koherentnej tomografii

W życiu prywatnym żeglarz, rowerzysta i miłośnik starych samochodów.

lek. Andrzej Dimitriew

Chirurg specjalizujący się w operacjach zaćmy i wad wzroku, zajmującym się najbardziej złożonymi przypadkami. Specjalizuje się również w witreolizie laserowej oraz przeprowadzaniu zabiegów refrakcyjnej wymiany soczewek i wszczepu soczewek fakijnych. Dzięki jego pracy wielu pacjentów z ekstremalnymi wadami wzroku, takimi jak minus 25 lub plus 12 dioptrii, pozbawiło się konieczności noszenia okularów.

Od 2003 roku jest wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest członkiem międzynarodowych towarzystw naukowych oraz czołowych liderów technologii w dziedzinie okulistyki. Pełni również funkcję wiceprezydenta International Ophthalmic Floater Society (https://www.thefloatersociety.com).

W ciągu wielu lat przeprowadził tysiące operacji i prowadził wykłady oraz kursy na całym świecie, odwiedzając ponad 40 krajów. Jest laureatem prestiżowych grantów i nagród Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej oraz Amerykańskiej Akademii Okulistyki. Prowadzi także regularne kursy dla tych towarzystw od 2014 roku.

Poza pracą jest dumnym ojcem dwójki synów. Interesuje go Lech Poznań oraz triathlon.

Jest członkiem American Academy of Ophthalmology od 2005 roku oraz członkiem European Society of Cataract and Refractive Surgeons od 2004 roku.

Twórca Kliniki Okulistycznej reOptis w Poznaniu.

Roksana

Licencjonowany kosmetolog. Absolwentka Wyższej Szkoły Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu. Aktualnie w trakcie studiów magisterskich na specjalności - trychologia.
Jej pasją są terapie skórne i zabiegi na ciało. Do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie w nurcie holistycznym, dlatego ważne jest dla niej szukanie przyczyny problemu i jego eliminowanie a nie działanie objawowe.

Paulina

Licencjonowany kosmetolog. Zdobyte wykształcenie, uczestnictwo w licznych szkoleniach oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe pozwalają jej na profesjonalne wykonanie zabiegów.
W pracy kieruje się poczuciem odpowiedzialności przy wykonywaniu zabiegów oraz dokłada wszelkich starań, aby każdy pacjent czuł się komfortowo. Ogromną satysfakcję sprawiają jej niezwykłe efekty, które można uzyskać dzięki skutecznym i sprawdzonym metodom profesjonalnej poprawy wyglądu.

dr n. med. Mateusz Latacz

Lekarz medycyny estetycznej

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym uzyskał tytuł Lekarza Dentysty. Prywatnie i zawodowo ogromny pasjonat holistycznego podejścia do zdrowia. Od 2017 roku łączy leczenie protetyczne, chirurgię stomatologiczną razem z medycyną estetyczną w celu uzyskania harmonii rysów twarzy wraz z uśmiechem.

W zakresie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej zwolennik poprawy wyglądu twarzy oraz opóźnienia procesu starzenia skóry w sposób jak najmniej inwazyjny, subtelny, ale wyraźny. Mocno osadzony w trendach beauty, które śledzi na kongresach i konferencjach naukowo-szkoleniowych adresowanych tylko dla lekarzy.

Wykonuje między innymi zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego (wypełnianie zmarszczek, wolumetria, powiększanie i modelowanie ust), biostymulatorów tkankowych, osocza bogatopłytkowego czy toksyny botulinowej.

Dyskrecja, empatia, wyrozumiałość, dbałość o detale, a także wyczucie estetyki piękna pozwala doktorowi Mateuszowi na zachowanie dobrej relacji na linii Pacjent-Lekarz.

dr n. med. Sławomir Sobieszczyk

Lekarz medycyny estetycznej
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalista chorób wewnętrznych
Farmakolog kliniczny, Patomorfolog

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytet Medyczny) im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Dodatkowo uzyskał dyplomy The Society of NLP, USA:  „Master in the Art of NLP”, „Practitioner in Conversational Hypnosis”,”Practitioner in the Art of Performance Modeling Exellence”

Od ponad dziesięciu lat jest praktykiem w zakresie medycyny estetycznej, regeneracyjnej  i przeciwstarzeniowej. Jako specjalista, wykładowca, trener, na bieżąco podąża za najnowszymi trendami w tym jakże dynamicznie rozwijającym się obszarze medycyny. Uczestnik sympozjów medycznych, konferencji i szkoleń branżowych. W latach 2015-2017 doświadczenie zawodowe zdobywał również na szkoleniach w ramach European College of Aesthetic Medicine & Surgery, UK/Niemcy oraz American Academy of Aesthetic Medicine, UK/USA.

Właściwe zrozumienie zarówno potrzeb jak i obaw Pacjenta pozwala mu na zaplanowanie optymalnej, naturalnej i spersonalizowanej terapii zabiegowej. Wszystkie indywidualne procedury zabiegowe tworzy w oparciu o produkty marek o uznanej renomie, jakości, których skuteczność i bezpieczeństwo potwierdzają niezależne badania kliniczne. Jako jeden z nielicznych lekarzy medycyny estetycznej zabiegi planuje oraz ocenia ich efekty w oparciu o badanie ultrasonograficzne skóry i tkanek twarzy.

Jako lekarz zajmujący się medycyną estetyczną pomaga Pacjentom budować zdrowe poczucie własnej wartości.

Wegetarianin kochający zwierzęta. Jest Inspektorem ds. Ochrony Praw Zwierząt. Na co dzień opiekuje się Filipkiem i Zoyką.

Naszą Klinikę wybrał, jak twierdzi, z powodu najwyższej jakości świadczonych usług, dostępu do światowej, innowacyjnej technologii oraz wyjątkowo miłej atmosfery jaką tworzy profesjonalny zespół w tak jakże prestiżowym miejscu.

Bezpieczny zabieg medycyny estetycznej? Tylko u lekarza!

 • Toksyna botulionowa (zmarszczki/nadpotliwość/bruksizm)- Botox
 • Kwas hialuronowy (powiększanie ust, dolina łez, zmarszczki, wolumetria, korekta brody, nosa, kontur twarzy). Preparaty: Juvederm, Maili, Stylage, Teosyal.
 • Autologiczne zabiegi z krwi własnej pacjenta (PRP, SPRF, IPRF)
 • Lipotransery tkanki tłuszczowej
 • Biostymulatory tkankowe ( Ellanse, Lanluma, Juvelook, Lenisna)
 • Peelingi medyczne (wykonywane tylko przez lekarza)
 • Mezoterapia mikroigłowa, Dermapen
 • Aadipocytoliza (lipoliza) iniekcyjna
 • Laseroterapia
 • Implanty, nici

lek. Kamila Gorgolewska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Szkolenie specjalizacyjne odbyła jako asystentka w Klinicznym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze pracując jednocześnie jako wykładowca w Collegium Medicum na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Główne zainteresowania obejmują leczenie operacyjne, plastyczne i rekonstrukcyjne w ginekologii, ginekologię estetyczną i zaburzenia endokrynologiczne. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy specjalistyczne. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych kongresach naukowych poświęconych problematyce ginekologii, położnictwa, wieku rozwojowego oraz medycyny estetycznej. Zajmuje się ginekologią estetyczną i plastyczną wykonując labioplastykę warg sromowych mniejszych, rewitalizację pochwy i krocza oraz leczenie nietrzymania moczu.


Główną ideą w pracy jest holistyczne podejście do problemów zdrowotnych, zapewnienie pacjentkom komfortu i bezpieczeństwa oraz indywidualne podejście do potrzeb zdrowotnych kobiet.

Joanna Mazur

Absolwentka brytyjskiej uczelni Leeds University gdzie oprócz języka fachowego zdobywała wiedzę w obszarze interkulturowości jako szeroko rozumianego dialogu literatury, kultury oraz języków obcych.

Różnorodność kulturowa i relacje międzyludzkie od zawsze stanowiły przedmiot jej swoistej fascynacji, a w życiu zawodowym stały się przepustką do rozwijania umiejętności zarządzania zespołem oraz współpracy opartej na wzajemnym szacunku i świadomości swojej odpowiedzialności w organizacji. Dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w międzynarodowych środowiskach w branży e-commerce oraz modowej logistyki kontraktowej.

Aby jeszcze efektywniej  partycypować w rozwoju strategii organizacji ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii zarządzania (Psychology in Management, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu) oraz HR Business Partner (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu). Uczestniczka licznych konferencji i akademii dla menedżerów z zakresu ochrony zdrowia.

Według niej Klinika to wyjątkowi ludzie, którzy tworzą to miejsce czyniąc je wyjątkowym.

dr n. med. Magdalena Dalz
(Specjalista Okulistyki Dziecięcej )

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2012 - 2016 roku pracowała na stanowisku młodszego asystenta w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie.

W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu za pracę pt. „Ocena narządu wzroku u dzieci i młodzieży z nieswoistym zapaleniem jelit”.

Od 2017 roku pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Chorób Oczu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób narządu wzroku u dzieci.

Jest członkiem grup badawczych wielu badań klinicznych, w tym nad lekami dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni.

Współautor prac naukowych oraz książki pt. "Chirurgia okulistyczna".

Jest członkiem Europejskiego Pediatrycznego Towarzystwa Okulistycznego (EPOS), Sekcji Rogówki, Powierzchni Oka i Soczewek Kontaktowych Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kontaktologicznego Lekarzy Okulistów - European Contact Lens Society of Ophthalmologists (ECLSO ).

Klaudia Wojska
(Kosmetolog)

Kosmetolog, pracująca w branży od ponad 5 lat. Najważniejsze w pracy z Pacjentem jest dla niej indywidualne oraz holistyczne podejście w celu dobrania jak najbardziej skutecznej terapii zabiegowej. Zwolenniczka terapii łączonych – technik manualnych, technologii oraz odpowiednio dobranej pielęgnacji. Z pasją stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje. 

Agnieszka Sokołowska (Optometrystka)

Dyplomowana optometrystka. Od 15 lat w branży optycznej. Uczestniczka wielu szkoleń i konferencji branżowych. Kocha swoją pracę. Najważniejsza jest dla niej prawidłowa diagnoza Pacjenta, a co za tym idzie również jego zadowolenie wynikające z poprawy komfortu widzenia i jakości życia.

dr n.med. Małgorzata Ostrowska

Absolwentka wydziału lekarskiego Wrocławskiej Akademii Medycznej. Od 2001 roku związana z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Zielonej Górze.

Specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii i nefrologii.

Bierze czynny udział w edukacji przyszłej kadry medycznej Zielonogórskiego Uniwersytetu Medycznego.

Stale podnoszone kwalifikacje zawodowe zapewniają wysoką jakość świadczonych usług. Zadowolenie Pacjentów odzwierciedla  pasję, empatię i doświadczenie, z jakimi wykonuje zawód lekarza.

Zajmuje się leczeniem i diagnostyką u osób dorosłych:

 • stanów przedcukrzycowych,
 • hipoglikemii reaktywnej,
 • insulinooporności,
 • otyłości,
 • cukrzycy : typu 1, typu 2, w czasie ciąży i innych postaci cukrzycy,
 • powikłań cukrzycy: min. cukrzycowej choroby nerek, polineuropatii cukrzycowej,
 • chorób nerek,
 • niewydolności nerek w każdym stadium zaawansowania

Ponadto:

 • przygotowaniem kobiet z cukrzycą do ciąży,
 • zapobieganiem cukrzycy i zaburzeniom metabolicznym z nią powiązanych,
 • poradnictwem w zakresie zasad prozdrowotnego trybu życia, diety cukrzycowej i aktywności fizycznej,​
 • kwalifikacją do leczenia nerkozastępczego.

Holistyczne podejście do Pacjenta zapewnia kompleksową opiekę medyczną obejmującą:  diagnostykę, szeroką edukację i leczenie chorych.

Anna Kołkowska

Kosmetolog, inżynier biomedyczny, akredytowany couch VCC – wiedza ze wszystkich tych dziedzin pozwala jej nawiązać właściwy kontakt ze swoimi Pacjentami, zapewnić im nie tylko komfort psychiczny podczas wykonywanych zabiegów, ale przede wszystkim dobrać odpowiednią do ich potrzeb terapię zabiegową. Jest miłośniczką holistycznego podejścia - łącząca wiedzę z pogranicza kosmetologii i medycyny. Jej atut to znajomość trendów w modzie, wizażu i stylizacji. Pasjonatka zaawansowanych technologii - stale doskonaląca swoje umiejętności.

Jakub Sobkiewicz

Terapeuta Spa & Wellness specjalizujący się w masażach orientalnych i ajurwedyjskich. Ukończył wiele szkoleń zabiegowych z najdalszych zakątków świata. Pasjonat technik samorozwoju, który wciąż poszukuje nowych inspiracji zawodowych. Obecnie zafascynowany zabiegami pielęgnacyjnymi na oko i jego okolice - wspiera nasze Centrum Leczenia Zespołu Suchego Oka wykonując m in. zabieg masażu oka z wykorzystaniem specjalnych olejów naturalnych. W pracy z Pacjentem cechuje go profesjonalizm, sumienność oraz uśmiech. Prywatnie fan sportu oraz dobrej muzyki.

dr n. med. Łukasz Cwalina

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na Wydziale Lekarskim, który ukończył w 2001 r. W latach 2002-2015 nabywał doświadczenia podczas pełnienia funkcji asystenta Kliniki Okulistyki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W swojej karierze przeprowadził ponad 5 tysięcy zabiegów korekcji wad wzroku, operacji zaćmy włącznie z implementacją soczewek wieloogniskowych (korekcja starczowzroczności) i torycznych (korekcja współistniejącego astygmatyzmu). W roku 2015 obronił pracę doktorską na temat efektów implantacji soczewek dedykowanych do rowka rzęskowego u pacjentów z rzekomosoczewkowością i współistniejącym astygmatyzmem.

Od ponad 10 lat chirurg okulista ze specjalizacją w zakresie:

 • chirurgii refrakcyjnej tzn. korekcji wad wzroku, 
 • refrakcyjną wymianę soczewki (operacja zaćmy), 
 • wszczepienie soczewki frakcyjnej,
 • leczeniu jaskry,
 • chorób rogówki. 

Głównym obszarem zainteresowań jest nowoczesne jak również kompleksowe leczenie wad wzroku.

Z powodzeniem przeprowadza szereg zabiegów powierzchniowych (EBK,PRK) Głębokie FemtoLasik, oraz Presbiopie (starczowzroczność). 

Nadto aktywny uczestnik wielu zagranicznych oraz krajowych sympozjów i konferencji. 

Znany także jako działacz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii Refrakcyjnej i Zaćmy (ESCRS - European Society of Cataract and Refractive Surgery).

 

 

Najkrótszy krok
do pierwszej wizyty!Administratorem danych osobowych w powyższym formularzu jest Klinika Paczała. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł wypełnić formularza. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych przez administratora i twoich uprawnieniach znajdziesz tutaj

Katarzyna Noskowicz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej na kierunku optyka - specjalizacja optometria.
Swoje praktyczne doświadczenie optometryczne z pacjentami zdobywa od 2014 roku badając wzrok we własnym gabinecie jak również współpracując z salonami optycznymi.
Specjalizuje się w badaniu wad refrakcji tzn. krótkowzroczności, dalekowzroczności oraz astygmatyzmu.
Regularnie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, poznając aktualne nowości i rekomendacje w leczeniu chorób oczu.
Chętnie uczestniczy również w akcjach promocyjnych dotyczących ochrony zdrowia i popularyzacji świadomości o chorobach oczu.

dr n. med. Mariusz Budaj

OPTOMETRYSTA, absolwent Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - stopień doktora w dyscyplinie nauki medyczne uzyskał w 2021r. FIZYK, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - tytuł magistra fizyki uzyskał w 2000r.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie OPTYKI OKULAROWEJ w 2002r., OPTOMETRII w 2006r.
i NIESTACJONARNE STUDIUM METODOLOGII BADAŃ NAUKOWYCH w 2018r.
Ukończył liczne kursy szkolenia w zakresie optometrii, kontaktologii w kraju i za granicą, w tym organizowane przez producentów soczewek okularowych i soczewek kontaktowych.
Ukończył kursy polskiego języka migowego pierwszego i drugiego stopnia w Polskim Związku Głuchych.
Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych.
Specjalizuje się w doborze soczewek kontaktowych miękkich, sztywnych(w tym RGP),protetycznych
w szczególności w zakresie dużych wad wzroku, doborze soczewek okularowych u osób słabosłyszących, doborze soczewek okularowych i pomocy optycznych u osób słabowidzących.
Prowadzi także prywatną praktykę optometryczną w Poznaniu.

 

 

lek. Natalia Michalewicz

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie na Wydziale Lekarskim II z sukcesem ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny uzyskując tytuł Lekarza Dentysty. Prywatnie i zawodowo ogromna pasjonatka  holistycznego podejścia do zdrowia.

W zakresie Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej zwolenniczka poprawy wyglądu twarzy oraz opóźnienia procesu starzenia skóry w sposób jak najmniej inwazyjny, subtelny, ale wyraźny. Mocno osadzona w trendach beauty, które śledzi na kongresach adresowanych tylko dla lekarzy. Wykonuje między innymi zabiegi z użyciem kwasu hialuronowego - wypełnianie bruzd nosowo-wargowych, linii marionetek czy też ust metodą klasyczną. Toksynę botulinową (botoks) wykorzystuje do pracy w obrębie zmarszczek poziomych i pionowych czoła, kurzych łapek czy też mięśni żwaczy Pacjenta.

W jej codziennej pracy medycyna estetyczna spotyka się ze stomatologią stanowiąc harmonijny byt. Likwidowanie problemów z bruksizmem czy wyrównywanie asymetrii po leczeniu ortodontycznym wad zgryzu u Pacjenta utwierdza ją w przekonaniu, że skóra pełna blasku w połączeniu ze zdrowym białym uśmiechem to duet, który mocno wpływa na jakość naszego życia i na relacje z innymi ludźmi.

Dyskrecja, empatia, wyrozumiałość, dbałość o detale, a także wyczucie estetyki piękna pozwala jej na zachowanie dobrej relacji na linii Pacjent-Lekarz.

Nie wiesz jaki zabieg wybrać?
Umów się na konsultacjęAdministratorem danych osobowych w powyższym formularzu jest Klinika Paczała. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł wypełnić formularza. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania twoich danych osobowych przez administratora i twoich uprawnieniach znajdziesz tutaj