REGULAMIN ORGANIZACYJNY OCULISTIC CENTRUM OKULISTYCZNE RAFAŁ PACZAŁA

TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 13.10.2023

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cele i zadania
 3. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
 4. Struktura organizacyjna i miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych
 5. Sposób kierowania oraz organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek Organizacyjnych
 6. Organizacja i przebieg obsługi pacjenta oraz procesu udzielania świadczeń Zdrowotnych
 7. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
 8. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej
 9. Przepisy porządkowe
 10. Tryb składania skarg i wniosków 
 11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego jest dokumentem organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (PWDL) – Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała, uchwalonym przez Właściciela podmiotu leczniczego na podstawie art. 23 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w zakresie określonym art. 24 w/w ustawy.

 • 2.

Niniejszy Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą określa sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze, a w szczególności:

 1. cele i zadania podmiotu;
 2. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 3. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 4. miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;
 5. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
 6. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu.
 7. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 8. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne
 9. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.
 • 3.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą – Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała z siedzibą w Zielonej Górze ul.Chopina 26c
 2. Kierownik – Właściciel Oculististic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała
 3. Ustawa – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.);
 4. Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52, poz. 417, z późn. zm.);
 5. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne – świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, w zakresie okulistyki świadczone w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu;
 6. Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. Nr 140, poz. 1145, z późn. zm.);
 7. Personel – osoby, która świadczą pracę w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała na podstawie zawartej umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 • 4.
 1. Przedsiębiorstwo Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała (dalej „Przedsiębiorstwo”) jest wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nr NIP 7272644519, nr REGON 080234939 jest podmiotem leczniczym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy, w zakresie w jakim wykonuje działalność leczniczą.
 2. Prowadzony przez Przedsiębiorstwo podmiot Leczniczy Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego pod nr Księgi 000000221534 , oznaczenie Organu – Wojewoda Lubuski W08, o identyfikatorze terytorialnym
 3. W celu wykonywania działalności leczniczej Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała . prowadzi następujące zakłady lecznicze:

Lp. 1. Prywatne Gabinety Okulistyczne Oculistic Rafał Paczała o nr regon 08023493900038 rodzaj 3 (Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne), oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych.

Lp. 2. OCULISTIC Centrum Okulistyczne o nr regon 08023493900045  rodzaj 3 (Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne), oznaczony kodem resortowym stanowiącym część VI systemu kodów identyfikacyjnych.

 1. CELE I ZADANIA
 • 5.

Celem działania OCULISTIC Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze  jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą  jest przede wszystkim udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wykwalifikowaną kadrę medyczną, a w szczególności świadczeń z zakresu okulistyki.

 • 6.

Do zadań Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała jako podmiotu wykonującego działalność leczniczą, należy w szczególności:

 1. zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług medycznych;
 2. sumienne wykonywanie obowiązków wynikających ze statusu podmiotu służby zdrowia, stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy i umiejętności zawodowych, przestrzeganie etyki zawodowej;
 3. zapewnienie nowoczesnych, efektywnych i uznanych metod leczniczych;
 4. stosowanie wysokiej jakości sprzętu medycznego, będącego pod stałym nadzorem technicznym i spełniającego wszelkie wymagane prawem normy jakości;
 5. dbałość o efektywną organizację pracy i wykorzystanie bazy zabiegowej;
 6. świadczenie usług medycznych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i potrzeb pacjentów oraz przestrzeganie praw pacjenta;
 7. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • 7.

Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała w Zielonej Górze prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

 • 8.

Zakres świadczeń udzielanych przez Klinikę obejmuje:

 • świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • medyczne świadczenia komercyjne z zakresu okulistyki.
 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

I MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 • 9.
 1. Działalnością Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała kieruje Właściciel będący Kierownikiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w rozumieniu przepisów Ustawy.
 2. W ramach struktury organizacyjnej Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała z siedzibą w Zielonej Górze wyodrębnia się następujące jednostki organizacyjne:
 3. Prywatne Gabinety Okulistyczne Oculistic Rafał Paczała – ul. Anieli Krzywoń 2, 65-001 Zielona Góra,
 4. OCULISTIC Rafał Paczała – ul. Fryderyka Chopina 26c, 65-032 Zielona Góra.
 5. W ramach zakładu leczniczego wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:
 6. Poradnia Okulistyczna – ul. Anieli Krzywoń 2, 65-001 Zielona Góra,
 7. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy- ul. Anieli Krzywoń 2, 65-001 Zielona Góra,
 8. Poradnia Okulistyczna– ul. Fryderyka Chopina 26c, 65-032 Zielona Góra.
 9. Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy– ul. Fryderyka Chopina 26c, 65-032 Zielona Góra.
 10. Wszystkie komórki organizacyjne udzielają świadczeń zdrowotnych – leczenie ambulatoryjne specjalistyczne – z zakresu okulistyki.
 •  

Świadczenia opieki zdrowotnej realizowane w pomieszczeniach przedsiębiorstwa są w  Zielonej Górze ul. Chopina 26c- na parterze budynku.

 •  

Wszystkie pomieszczenia podmiotu odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy.

 

 1. SPOSÓB KIEROWANIA ORAZ ORGANIZACJA I ZADANIA

POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNCH PRZEDSIĘBIORSTWA

 •  
 1. Kierownik prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy na zewnątrz.
 1. Kierownikowi przysługują wszystkie obowiązki i uprawnienia, jakie na podmiot leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  •  
 2. Celem wsparcia działań zarządczych w podmiocie leczniczym Kierownik powołuje:
  • Menagera,
  • Pielęgniarkę .
 3. Osoby pełniące funkcje, o których mowa w ust. 1 podlegają wyłącznie Kierownikowi Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała .
 4. Personel podlega nadzorowi właściciela podmiotu leczniczego, o którym mowa w ust. 1, w zakresie ich właściwości funkcjonalnej.
 5. W przypadku nieobsadzenia stanowisk, o których mowa w § 13 ust. 1, Kierownik realizuje przewidziane dla poszczególnych osób zadania samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionej osoby.
  •  
 1. Celem nadzoru nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej pod względem medycznym Kierownik Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała może tworzyć samodzielne stanowiska Kierowników medycznych dla poszczególnych dziedzin ochrony zdrowia.
 1. Na stanowisko Kierownika medycznego może zostać powołana osoba z wykształceniem wyższym medycznym.
 2. Kierownicy medyczni, o których mowa w ust. 1, podlegają bezpośrednio Kierownikowi podmiotu.

 

 •  

Do zadań kierownika należy w szczególności:

 1. organizacja bieżącej pracy w punktu rejestracji,
 2. organizacja oraz nadzór nad prawidłowością obsługi pacjentów w punkcie rejestracji,
 3. dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 4. dbałość o należyte użytkowanie i stan techniczny sprzętu znajdującego się punktach rejestracji i będącego własnością podmiotu;
 5. dbałość o prawidłowe i terminowe rozliczanie zrealizowanych świadczeń pobieranie opłat;
 6. wykonywanie innych zadań zleconych przez Właściciela podmiotu leczniczego.
 • 16.

Do podstawowych zadań Kierownika podmiotu leczniczego sprawowanie merytorycznego nadzoru i kontroli nad jakością procesu udzielania i dokumentowania świadczeń zdrowotnych oraz jego zgodności z zasadami sztuki medycznej.

 • 17.

Do zadań poradni należy w szczególności realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej danej specjalności, badanie, diagnozowanie, leczenie oraz profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania, leczenie specjalistyczne.

 • 18.
 1. Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała oraz osoby wykonujące pracę bądź świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia sprawnego, efektywnego i zgodnego z prawem funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym.
 2. Za prawidłowe współdziałanie odpowiada Właściciel podmiotu leczniczego.
  •  

Gospodarka finansowa, rachunkowość oraz obsługa kadrowa Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała są prowadzone na zasadach obowiązujących osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na podstawie odrębnych umów.

 

 1. ORGANIZACJA I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTA W PUNKCIE REJESTRACJI
  ORAZ PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 •  

     1.Wszystkie świadczenia realizowane w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała,  
    winny być wykonywane z należytą starannością, w warunkach odpowiadających określonym     w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym.

 1. Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, z zapewnieniem właściwej dostępności tych świadczeń w sposób gwarantujący pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby, które posiadają wymagane przepisami prawa kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone stosownymi dyplomami, certyfikatami lub zaświadczeniami.
 •  
 1. Osoby wykonujące zawód medyczny w podmiocie udzielają świadczeń zdrowotnych w sposób odpowiadający wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kierując się zasadami etyki zawodowej.
  •  
 1. Proces udzielania świadczeń rozpoczyna się w punkcie rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu ustalenia terminu udzielenia świadczenia. Rejestracja pacjentów odbywa się w sposób określony w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności osobiście, za pośrednictwem pełnomocnika bądź telefonicznie.
 1. Każdy pacjent informowany jest o terminie i miejscu planowanego świadczenia, a w przypadku osobistej rejestracji informację o planowanym świadczeniu otrzymuje na piśmie.
 2. W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia, wyników badań niezbędnych podczas wizyty, miejsca wykonania zleconych przez lekarza badań diagnostycznych, zasad udostępniania dokumentacji medycznej oraz organizacji pracy placówki.
  •  
 1. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 2. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia,
 •  
 1. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń.
 2. W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym placówkę w każdy dostępny sposób.
 3. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.
  •  
 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania przez placówkę.
 2. W trakcie realizacji świadczenia pacjent ma prawo do uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniu.
 3. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody po uzyskaniu odpowiedniej informacji. W przypadku zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta, zgodę wyraża się w formie pisemnej.
 4. Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności w takcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej – osoba udzielająca ma obowiązek postępować w sposób zapewniający poszanowanie tego prawa.
 •  

Lekarz poradni specjalistycznej w trakcie porady lekarskiej w szczególności:

 1. przeprowadza wywiad oraz badanie przedmiotowe,
 2. określa rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu,
 3. ustala plan leczenia,
 4. w razie potrzeby wystawia skierowania, recepty lub zlecenia na wyroby medyczne, zaświadczenia o stanie zdrowia,
 5. wypełnia dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi.

 

 1. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 • 27.
 1. Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie.
  •  
 2. Świadczenia zdrowotne odpłatne realizowane są na podstawie indywidualnego rozliczenia z pacjentem poprzez zakup konkretnej usługi,
 3. Pacjent przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w Klinice . Aktualny cennik dostępny jest w gabinecie oraz na stronie www.klinkapaczala.pl w zakładce „Cennik”. Cennik jest integralna częścią regulaminu stanowiący załącznik nr 1
 4. Pacjent reguluje należność za usługę w gabinecie lekarskim przed jej rozpoczęciem.
 5. Zapłata za świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową lub kartą płatniczą za pokwitowaniem oraz przelewem bankowym.
 6. Każda indywidualna wpłata pacjenta musi zostać wprowadzona przez lekarza lub pielęgniarkę do kasy fiskalnej, a pacjent otrzymuje paragon fiskalny.
 7. Na życzenie pacjenta, zamiast paragonu fiskalnego wystawiana jest faktura VAT w której na wniosek pacjenta wyszczególnia się zrealizowane procedury medyczne.
  •  
 1. Pacjent ustala z rejestratorką medyczną termin realizacji świadczeń, dokonując wyboru spośród terminów zaproponowanych przez pracownika rejestracji.
 2. W przypadku braku możliwości zgłoszenia się w ustalonym terminie pacjent zobowiązany jest do poinformowania Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała nie później niż 14 dni przed ustalonym terminem realizacji usługi. Wówczas istnieje możliwość zmiany planowanego terminu świadczenia na inny zaproponowany przez placówkę. W przeciwnym razie zarezerwowany przez pacjenta termin ulega wykreśleniu.
 3. W przypadku braku możliwości odbycia przez pacjenta świadczenia w ustalonym terminie z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający skorzystanie z wykupionej wcześniej usługi, dokonana wpłata za niewykorzystane świadczenia jest każdorazowo zwracana, po przedłożeniu pisemnego zaświadczenia od lekarza wskazującego okoliczności uniemożliwiające realizację usługi.

 

 1. ZASADY UDOTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 •  
 1. Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała prowadzii dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na pisemny wniosek:
 3. a) pacjentowi którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta, za okazaniem dowodu tożsamości;

b)podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności:

 • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
 • organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
 • podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
 1. c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
 2. d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
 3. e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
 4. f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
 5. g) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
 6. h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
 7. i) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, w zakresie prowadzonego postępowania;
 8. j) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
 9. k) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.
 1. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
  •  

1.Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 1. a) w oryginale do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
 2. b) poprzez sporządzenie jej kopii,
 3. c) poprzez sporządzenie jej odpisów lub wyciągów.
 4. W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana w oryginale z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem, jeżeli uprawniony organ lub podmiot (w tym pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do wglądu w dokumentację) żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 5. Udostępnianie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez:
 1. przekazanie informatycznego nośnika danych z zapisaną dokumentacją,
 2. dokonanie elektronicznej transmisji dokumentacji,
 3. przekazanie papierowych wydruków – na żądanie uprawnionych podmiotów lub organów.
 4. W przypadku gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej i jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim podpisem i pieczątką, wraz z podaniem daty.
  •  
 5. Dokumentacja udostępniana jest pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta na pisemny wniosek.
 6. Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć właściciel Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała oraz pielęgniarka.
 7. W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.
 8. W przypadku wydania dokumentacji medycznej w oryginale konieczne jest pozostawienie jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 9. Klinika udostępnia dokumentację bez zbędnej zwłoki.
  •  
 10. Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.
  •  
 1. Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamość osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy.
 2. Na wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować nr nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.
 •  

Oculistic oraz osoby świadczące w jej imieniu usługi lecznicze, mogą udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z pacjentem w przypadku gdy:

 1. pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy;
 2. zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób;
 3. zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
 4. obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.
  •  

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

 

 1. PRZEPISY PORZĄDKOWE
  •  
 2. Każdy Pacjent korzystający z usług Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 3. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący jego wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest na stronie www.klinikapaczala.pl.
 4. Każdy pacjent korzystający z usług placówki zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w Oculistic Centrum Okulistyczne, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników podmiotu.
  •  

Na terenie podmiotu istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (zarówno tradycyjnych papierosów jak i elektronicznych)  i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.

 •  
 1. Pacjenci przebywający na terenie Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Oculistic Centrum Okulistyczne oraz należącego do innych pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 2. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 1 pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 •  
 1. Pacjenci obowiązani są przestrzegać norm społecznego zachowania, poszanowania godności i prywatności innych pacjentów oraz personelu Oculistic Centrum Okulistyczne.
 2. Pacjenci winni odnosić się kulturalnie i życzliwie do innych pacjentów i personelu placówki.
 • 41.

Pacjenci nie mogą:

 1. samowolnie korzystać ze, sprzętów i aparatury służących do realizacji świadczeń,
 2. samodzielnie uruchamiać i wyłączać aparatury medycznej,
 3. wchodzić do pomieszczeń, w których realizowane są świadczenia bez zgody personelu Oculistic Centrum Okulistyczne,
 4. zakłócać realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
  •  
 5. Odzież wierzchnią pacjenci pozostawiają w holu na wieszakach.
 6. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych lub innych wartościowych rzeczy.
  •  

Klinika nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w holu. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.

 • 44.

Personel medyczny Oculistic Centrum Okulistyczne  zobowiązany jest do:

 1. noszenia odzieży ochronnej,
 2. przestrzegania kolejności przyjęć pacjentów,
 3. kulturalnego, życzliwego i powściągliwego zachowania wobec pacjentów oraz pozostałych osób personelu.

 

 1. TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

 •  
 1. Pacjenci mogą składać skargi i wnioski dotyczące działalności Oculistic Centrum Okulistyczne Rafał Paczała.
 2. Skargi i wnioski można składać na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oculistic@klinikapaczala.pl
 3. Skargi rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia wpływu. W przypadku złożonej sprawy lub braku możliwości uzyskania stosownych wyjaśnień od personelu spowodowanych czasową ich niezdolnością do pracy, urlopem itp. odpowiedź na skargę może być udzielona w późniejszym terminie. O tym fakcie pacjent zostaje powiadomiony.

 

CENNIK USŁUG

lp

nazwa

cena

 

Badania i konsultacje – wizyta podstawowa (dorosły-dziecko):

 

1

Badanie ostrości wzroku, badanie odcinka przedniego, pomiar ciśnienia śródgałkowego (tonometr), autorefraktometr, dobór szkieł okularowych, usunięcie ciała obcego rogówki i spojówki, badanie dna oka, zdjęcie dna oka, OCT lub angioOCT

450,00 zł – 650 zł

2

Pachymetria (pomiar ciśnienia)

50,00 zł

3

USG

300,00 zł

 

Zabiegi aparatu ochronnego oka (koszt zabiegu w znieczuleniu miejscowym)

 

4

Plastyka powiek górnych jednostronna

3000,00 zł

5

Plastyka powiek górnych obustronna

od 5500,00 zł

6

Plastyka powiek dolnych jednostronna

3 500,00 zł

7

Plastyka powiek dolnych obustronna

od 6 500,00 zł

 

Inne zabiegi aparatu ochronnego oka (koszt zabiegu 1 oka w znieczuleniu miejscowym)

 

8

Ostrzyknięcie gradówki

400,00 zł

9

Usunięcie gradówki

700,00 zł

10

Usunięcie gradówki (każda kolejna przy jednym zabiegu)

100,00 zł

11

Usunięcie kępek żółtych (cena ustalana indywidualnie po konsultacji – w zależności od ilości i rozmieszczenia)

od 300,00 zł – 1000,00 zł

12

Odwinięcie / Podwinięcie powieki

od 1000,00 zł

13

Wycięcie zmian powieki małej (z hist.pat.)

od 600,00 zł

14

Usuwanie zmian skównych

od 500,00 zł

15

Klinowa resekcja powieki

od 1 000,00 zł

16

Zszycie kąta szpary powiekowej

800,00 zł

 

Laseroterapia (cena za 1 oko bez konsultacji)

 

17

Laseroterapia siatkówki (baraż laserowy)

od 500,00 zł

18

Fotokoagulacja ogniskowa (Valan Multispot)

500,00 zł

19

Zabieg laserem 2RT (za jedno oko)

2 500,00 zł

20

Zabieg laserowy 2RT (dwoje oczu)

5000,00 zł

21

Zabieg laserem SLT

700,00 zł

22

Zabieg laserem YAG CT

700,00 zł

23

Zabieg laserem YAG IT

600,00 zł

24

Zabieg MLT

600,00 zł

25

Zabieg laserem – Vitra (jaskra) za jedno oko

800,00 zł

26

Laser żółty mikropulsowy (1 oko)

600,00 zł

27

Witreoliza laserowa

Od 900,00 zł

28

Meibografia – badanie gruczołów Meiboma

350,00 zł

29

Zabieg IPL – udrożnienie gruczołów Meiboma (obie powieki) 3 serie

1 200,00 zł

30

Laserowe usuwanie rzęs 1 oko

500,00 zł

 

Inne zabiegi (koszt zabiegu 1 oka w znieczuleniu miejscowym)

 

31

Iniekcja anty VEGF  – Lucentis

1 800,00 zł

32

Iniekcja anty VEGF  – Eylea

1 300,00 zł

33

Iniekcja anty VEGF  – Beovu

2 500,00 zł

34

Valeda – fotobiomodulacja (cena za 9 zabiegów)

3 500,00 zł

 

Pozostałe zabiegi

 

35

Podanie antybiotyku, sterydu podspojówkowo

50,00 zł

36

Badanie ERG

500,00 zł

37

Podanie sterydu okołogałkowo, podplamkowo

50,00 zł

38

Płukanie dróg łzowych u dorosłych

150,00 zł

39

Test Schirmera

50,00 zł

40

Założenie zatyczek do kanalików łzowych

od 300,00 zł

41

Gonioskopia

50,00 zł

42

Angiografia Fluorosceinowa -AF

500,00 zł

43

Operacja zaćmy (nierefundowana przez NFZ, koszt 1 oka)

od 5 500,00 zł

44

Badanie pola widzenia

150,00 zł

 

Spa dla oka

 

45

Masaż oczu z wykorzystaniem olejów naturalnych

300,00 zł

46

Lipi Flow

2500,00 zł

47

Oculus PRP system

800,00 zł

48

Ostrzyknięcie gruczołów Meiboma osoczem bogatopłytkowym

3 500,00zł

 

Laserowa korekcja wzroku

 

49

Kwalifikacja lekarska

450,00-650,00 zł

50

Kwalifikacja wstępna ze specjalistą laserowej korekcji wzroku (wizyta optometryczna)

150,00 zł

51

SmartSurfAce Trans PRK

5 800,00 zł

52

SmartSurfAce Trans PRK Advanced

7100,00 zł

53

SmartPulse EBK

6 600,00 zł

54

SmartPulse EBK Advanced

7 100,00 zł

55

Femto Lasik

8 200,00 zł

56

Femto Z-Lasik

9100,00 zł

57

PresbyMax

11 400,00 zł

58

Customized

800 zł

 

Refrakcyjna wymiana soczewki – RWS (1 oko)

 

59

Wizyta kwalifikacyjna

450,00-650,00 zł

60

Pomiar soczewki przed zabiegiem

150,00 zł

61

RWS – Panoptix

10 000,00 zł

62

RWS – Panoptix Toric

10 500,00 zł

63

RWS – Vivity

10 000,00 zł

64

RWS – Vivity Toric

10 500,00 zł

65

Kontrola po zabiegu

0 zł

 

Leczenie migreny przewlekłej

 

66

Leczenie migreny przewlekłej toksyną botulinową

2500,00 zł